Kinh Thánh tĩnh nguyện

   “Thập tự giá” của bạn là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn, không quan tâm đến cái giá của nó. Vác thập tự giá mình là một sự lựa chọn, nó có nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Bạn có thể gặp những nan đề về sức khoẻ hoặc có đứa con ngỗ nghịch hoặc những áp lực về tài chánh, nhưng đừng lầm lẫn những thứ này là “thập tự giá mà bạn phải gánh”.

   Hoàn cảnh bạn đối diện hay hậu quả của những hành động của bạn cũng không phải là thập tự giá của bạn. Thập tự giá của bạn đó là tình nguyện dự phần vào sự thương khó của Chúa Cứu Thế như Ngài đã gánh chịu để thực hiện mục đích cứu chuộc của Ngài (Phi-líp 3:10). Phao-lô nói ông vui mừng trong những đau khổ của mình vì ông biết bởi cớ đó, chính ông có thể dự phần trong sự thương khó để giúp nhiều người trưởng thành trong Chúa (Cô-lô-se 1:24).

Chúng ta có xu hướng đi ngay tức khắc từ “nói không với mình” đến “bước đi theo Chúa”. Nhưng bạn không bao giờ có thể theo Chúa Giê-xu nếu bạn không làm một việc đầu tiên đó là vác thập tự giá mình. Có nhiều lĩnh vực trong công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời có thể được làm thành qua sự thương khó. Chúa Giê-xu đã chịu khổ để đem lại sự cứu rỗi thể nào, thì sẽ có những nghịch cảnh mà bạn phải chịu để Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi ấy đến cho những người xung quanh bạn thể ấy. Chúa Giê-xu không nói với các môn đồ Ngài về thập tự giá trước khi họ biết được Ngài là Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 16:21).

   Sẽ không có Cơ Đốc giáo nếu không có thập tự giá. Nếu bạn đang mong chờ một mối tương giao với Đức Chúa Trời mà không bao giờ phải chịu đau khổ hoặc khó khăn, thì bạn không thể dùng Cứu Chúa làm khuôn mẫu cho mình. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn bao gồm thập tự giá. Trước hết, hãy vác thập tự giá mình, rồi bạn mới có thể bước theo Ngài.

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24)

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài