CS 2121 Vương Quốc, Quyền Năng và Vinh Hiển

Tân Ước, giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập với con người qua Đức Chúa Jesus Christ, Con của Ngài, là đề tài của khoá học được soạn thảo bởi Mục sư Jean-Baptiste Sawadogo và Marcia Munger. Nghiên cứu tổng quan về Kinh Thánh Tân Ước sẽ biết được Đức Chúa Trời phán bảo với Hội Thánh và thế giới ngày nay y như Ngài đã làm trong thời Tân Ước và trong suốt lịch sử.
 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài