CS 1211 Cầu Nguyện Và Thờ Phượng

Môn học nghiên cứu về sự cầu nguyện và thờ phượng bằng sự nhấn mạnh về sự ưu tiên cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài trên cả những nhu cầu và những điều cần thiết của con người, nhấn mạnh về những sự kiện cần thiết sẽ được cung cấp cho những tín đồ tôn trọng sự ưu tiên nầy. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài