CS 5251 Giảng và Dạy

Giảng Luận và Dạy Dỗ là môn học căn bản của hai phương pháp truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời. Học viên được hướng dẫn để thấu triệt các phương pháp thực tế để chuẩn bị và trình bày các bài học cũng như các bài giảng từ Kinh Thánh.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài