Cơ Đốc Phục Vụ (.cs) - Học phí

Tài liệu trong Chương trình Mục vụ Cơ Đốc được chuẩn bị theo một định dạng với phương pháp tự nghiên cứu dành cho nhân sự. Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh và kỹ năng cần thiết trong việc phục vụ. Những khóa trình này đã và đang được chuẩn bị bặc biệt cho nhân sự ở các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài