Kiêng ăn Cầu nguyện | Lễ Ngũ Tuần

Kinh Thánh Sáng thế ký 28:20-22

20Gia-cp khn nguyn rng: “Nếu Đc Chúa Tri vi con, gìn gi con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mc,  21và cho con được bình an tr v nhà cha ca con, thì Đc Giê-hô-va s là Đc Chúa Tri ca con.  22Hòn đá mà con đã dng làm trụ s là đn ca Đc Chúa Tri, và con s dâng lên Ngài mt phn mười mi thứ mà Ngài ban cho con.” 

Phần mười là của Chúa. Dâng một phần mười là đặc quyền và vinh dự của chúng ta để dâng cho Ngài một phần mười mọi thứ thu nhập của mình. Khi chúng ta  làm đúng như vậy thì cửa sổ trên trời sẽ mở ra và tuôn đổ vô số ơn phước dư dật trên chúng ta.

Đối với ai trung tín dâng phần mười, Chúa có lời hứa sẽ quở trách kẻ ăn cắp hoa lợi của mình. Vì vậy, kẻ cắp sẽ bị trừng phạt nếu chúng động vào tài sản của chúng ta.

SUY NGẪM VÀ CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1. Đức Giê-hô-va phán Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời, Ngài đổ phước xuống cho tôi, Ngài bảo vệ tài sản của tôi vì cớ tôi dâng tất cả phần mười cho Ngài.

Tài sản ca tôi s không b hao ht nhanh như cách mà chúng vn thường b. Chúng s tn ti lâu hơn so vi tui th d kiến. Ngay c xe ca tôi cũng bn hơn và hot đng tt hơn, và các thiết bị trong gia đình ca tôi cũng hot đng tt và lâu hơn. Chiến lược ca Sa-tan nhm đánh cp, cn tr hoc ngăn chn các ơn phước v tài chính ca tôi đu tr nên vô hiu. Khi tôi dâng phn mười ca mình, tôi tôn kính Đức Chúa Trời và tuyên b rng thnh vượng tài chính ca tôi không ph thuộc vào hệ thống tài chánh thế giới.

"10 Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta.
Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán,
xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con
đến nỗi không chỗ chứa chăng!
 
11Vì các con, Ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con;  và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu.” Đức Giê-hô-va phán vậy"
Ma-la-chi 3:10,11

2. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta

Nên bất kể nền kinh tế đang suy thoái, tài chính của tôi vẫn được ban phước.

Bất kể thị trường chứng khoán sụp đổ, tài chính của tôi vẫn được ban phước.

Bất kể lãi suất ngân hàng tăng cao, Chúa sẽ cung cấp đầy đủ nhu cầu của tôi.

Vì tôi trung tín tôn kính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nâng tôi lên. Ngài là Đấng thành tín, mang đến cho tôi sự dư dật và thịnh vượng.

'Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’  Lu-ca 18:12

"Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em
theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus" Phi-lip 4:19

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài