Kiêng ăn Cầu nguyện | Lễ Ngũ Tuần

Kinh Thánh Ê-sai 54

Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ mở rộng bờ cõi và cất nhắc tôi tớ và con dân của Ngài. Ngài làm cho chúng ta gia tăng và khiến chúng ta thịnh vượng. Bất cứ điều gì chúng ta gieo ra, chúng ta sẽ gặt lại. Lòng của Chúa cưu mang, muốn nuôi dưỡng và chăm sóc bầy chiên của Ngài.

Đức Chúa Trời hứa giúp đỡ và cất nhắc chúng ta. Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao và ban sức lực để chúng ta hoàn thành sự kêu gọi của Ngài.

SUY NGẪM VÀ CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ đột phá Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái; Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, Chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân. Ê-sai 54:3

2. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không còn hổ thẹn và bối rối. Ngài hứa bạn sẽ không còn nhớ đến cảnh sỉ nhục trong thời kỳ hoang vu nữa.  “Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa.

Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ, Và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh góa bụa. Ê-sai 54:4

3. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ đem bạn trở về với ràng chiên của Ngài. 
“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, Nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn. Ê-sai 54:7

4. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ nhận được sự thương xót và sự nhân từ của Ngài. Trong cơn tức giận tột cùng, Ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc, Nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta sẽ thương xót ngươi,” Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai 54:8

5. Đức Chúa Trời hứa con cái của bạn sẽ được Chúa dạy dỗ và chúng sẽ có sự bình an. Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, Và chúng sẽ được bình an vô cùng. Ê-sai 54:13

6. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ được vững lập trong sự công chính. Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính, Ê-sai 54:14a

7. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không bị áp bức Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì cả; Ê-sai 54:14b

8. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ thoát khỏi sự kinh hãi. Và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi Ê-sai 54:14c

9. Đức Chúa Trời hứa mọi vũ khí chống lại đời sống của bạn sẽ thất bại. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công; Ê-sai 54:17a

10. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ có sức mạnh vượt trội kẻ kiện cáo, dối trá, nói hành. Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, Và sự công chính của họ do Ta ban cho.” Ê-sai 54:17b

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài