CS 2221 Đền Tạm, Đền Thờ Cung Điện

Đền tạm, Đền thờ và Cung điện cho học viên một sự giới thiệu về Cựu ước. Nhấn mạnh về lịch sử của dân Ðức Chúa Trời, mang lại sự chú ý đặc biệt về công việc quyền năng của Ðức Chúa Trời và những lời tiên tri Ngài đã ban về những sự việc nầy. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài