CS 6361 Đời Sống Sung mãn

Nghiên Cứu Về Đặc Tính Cơ Đốc Nhân là một khóa học thực tiễn dựa trên Ga-la-ti 5 và những phân đoạn Kinh thánh có liên quan. Bài học nhấn mạnh việc phát triển những phẩm chất Cơ Đốc và công việc của những đặc tính đó trong các mối quan hệ và trong sự phục vụ của Cơ Đốc Nhân. Những định nghĩa và ví dụ trong Kinh thánh được nhấn mạnh đến trong việc mô tả chín chiều kích của trái Thánh Linh cũng như các ứng dụng thực tiễn được thực hiện, vốn liên hệ những đặc tính này với đời sống Cơ Đốc Nhân.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài