CL 1110 Nếp sống mới

Khi bạn mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Từ trong tối tăm bạn được đem ra nơi sáng láng. Bạn được tha tội, và được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn nhận được sự sống mới. Quyển sách nầy nói về sự sống mới mà bạn hiện đang có nhờ vào những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài