CS 6161 Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống

Giải quyết các nan đề trong cuộc sống theo phương pháp Cơ đốc là một môn học về nguồn gốc của các nan đề, các phương pháp giải quyết nan đề, và những phương cách tìm ra huớng giải quyết từ quan điểm của Cơ đốc nhân. Các nan đề chính trên thế giới đều được trình bày trong khóa học này, chẳng hạn như các nan đề về mối quan hệ xã hội và gia đình, các nan đề của người độc thân, các nan đề liên quan đến tình dục của con người và các nan đề khác liên quan đến sự chịu khổ và sự chết.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài