CS 1111 Sự Trưởng Thành Cơ Đốc

Là môn học giới thiệu chủ đề về sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân, nhấn mạnh đến vai trò của việc phục vụ Cơ đốc trong sự tăng trưởng của người tín đồ. Cách tiếp cận mang tính Kinh thánh đối với chủ đề này giúp môn học dễ dàng được sử dụng trên toàn cầu. Môn học dẫn dắt học viên không ngừng tiếp xúc với Lời Chúa, vốn là nền tảng của khóa học.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài