CS 5151 Các Ân Tứ Thuộc Linh

Khóa trình này chúng ta sẽ chú ý đến ba nhóm ân tứ thuộc linh khác nhau:  Nhóm thứ nhất – Những Ân tứ Phục vụ – cho các tín hữu là những người được Ðấng Christ giao phó Hội Thánh Ngài để lãnh đạo. Nhóm thứ hai – Những Ân tứ phục vụ khác – chúng ta sẽ học về những ân tứ vốn dành sẵn cho mọi tín hữu. Nhóm cuối cùng- Những Ân Tứ của Thánh Linh – chúng ta sẽ học về Ân tứ mà Thánh Linh ban cho tín hữu theo ý muốn Ngài.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài