CS 1311 Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

Bài học về chức vụ quản gia của Cơ đốc nhân là bài học về điều Kinh Thánh dạy về chức vụ quản gia - vai trò của Đức Chúa Trời với tư cách là người chủ và con người là người quản gia. Bài học sẽ giải thích cách Cơ đốc nhân cần thực hiện trách nhiệm của mình để trung tín quản lý những tài sản mà Chúa đã phó thác. Ngoài ra, môn học cũng sẽ đề cập đến trách nhiệm của Cơ đốc nhân với gia đình, hội thánh, cộng đồng với tư cách là người quản gia

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài