Sách bồi linh

   Cuốn sách này nói về hành trình tôi đi vào đồng vắng cũng như của nhiều người tín hữu khác đã có cùng một kinh nghiệm như vậy. Tôi “chưa đến đích,” cũng chưa đạt được tất cả những điều mà Chúa dành cho tôi, nhưng tôi cầu nguyện để bạn tìm thấy sức mạnh và sự can đảm trong các trang sách này để tấn tới định mệnh của bạn trong Chúa.Tôi không cho rằng sách này là một nghiên cứu chuyên sâu. Còn nhiều điều nữa có thể viết về đề tài này.

   Nhưng phần chia sẻ này phát xuất từ tấm lòng tôi và nó chứa đựng các khía cạnh chính yếu của thời kỳ đồng vắng. Ý định của sách là giới thiệu đề tài này với bạn, dọn đường cho Thánh Linh giúp bạn cá nhân hoá và áp dụng sứ điệp này vào đời sống bạn.Sách sẽ bàn đến kinh nghiệm đồng vắng là kinh nghiệm như thế nào và điều gì không phải là đồng vắng - mục đích và những ích lợi của nó. Tôi cầu nguyện để qua các tấm gương, các minh họa và các lời dạy dỗ này bạn sẽ nhìn thấy cách để bước đi khôn ngoan trong thời kỳ đồng vắng.Khi đọc, bạn sẽ thấy nhiều ví dụ cá nhân của tôi xuất hiện trong hai vị trí đầu tiên tôi đảm nhiệm trong chức vụ. Đầu tiên, tôi phục vụ mục sư của tôi và những vị khách diễn giả trong bốn năm rưỡi tại Dallas, Texas.

   Thời gian đồng vắng của tôi xảy đến trong mười tám tháng cuối trong vị trí mục vụ này. Thời kỳ đồng vắng thứ hai xuất hiện trong hai năm rưỡi làm mục sư thanh niên tại một hội thánh ở Florida. Kinh nghiệm đồng vắng tôi đã trải nghiệm trong vị trí này đã làm cho thời kỳ hoang mạc đầu tiên tại Dallas giống một chuyến dã ngoại. Thật kỳ lạ, hoang mạc khắc nghiệt này cũng kéo dài trong mười tám tháng cuối của nhiệm kỳ đó - John Bevere

Chương 1: “Ngài Ở Đâu?”.................................................

Chương 2: Có Nhiều Chiến Hữu ......................................

Chương 3: Đồng Vắng Là Cần Thiết ................................

Chương 4: Mối Quan Hệ ..................................................

Chương 5: Rượu Mới .......................................................

Chương 6: Giải Thưởng Trên Trời ....................................

Chương 7: Xa Lộ Của Chúa .............................................

Chương 8: Xây Dựng Vững Bền ....................................

Chương 9: Rèn Luyện Sức Mạnh ...................................

Chương 10: Nước Trong Đồng Vắng ...............................

Chương 11: Dọn Đường Cho Chúa .................................

Chương 12: Chiến Thắng Trong Đồng Vắn

Từ khóa: Sách bồi linh

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài