Sách bồi linh

Có một câu nói cổ như vầy, "Hôn nhân là một trường học mà trong đó người học trò học biết quá trễ." Nếu chúng ta không sẵn sàng cho hôn nhân hay nếu chúng ta chọn lầm một người phối ngẫu, điều này có thể rất là có thật. Tuy nhiên đối với hầu hết mọi người, điều này không nhất thiết là thật. Để chắc chắn rằng điều đó không xảy ra, chúng ta cần làm ba điều. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị để trở thành một người phối ngẫu trưởng thành trong cách lý luận, khỏe mạnh về tình cảm, và trung tín về tâm linh. Thứ nhì, chúng ta cần chọn một người bạn đời mà sẵn sàng để trở thành một người phối ngẫu trưởng thành trong cách lý luận, khỏe mạnh về tình cảm, và trung tín về tâm linh. Và thứ ba, chúng ta cần phải sẵn lòng đối diện những nhu cầu của chúng ta để phát triển và trở thành những cá nhân tốt hơn và những người bạn đời dễ dàng thích ứng tốt.

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài