Kiêng ăn Cầu nguyện | Lễ Ngũ Tuần

Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 14:2, 14a

"2 Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh

14 Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện,"

SUY NGẪM VÀ CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1. Ngôn ngữ tâm linh / tiếng lạ / tiếng mới / ngôn ngữ khác, làm cho tâm linh chúng ta có thể tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời, giữa linh của con người với Đức Chúa Trời là thần linh. Quả là sự siêu phàm Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài.

"Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh" Sáng 2:7

"Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý" Giăng 4:24

2. Cầu nguyện bằng ngôn ngữ tâm linh / tiếng lạ mang đến sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.

Minh hoạ: “Máy phát điện"

Chúng ta có thể thấy và nghe sự vận hành của máy phát điện. Nhưng chúng ta không thể thấy và nghe dòng điện nó phát ra, ngoại trừ sờ tay vào dây điện.

Tương tự như vậy, cầu nguyện bằng tiếng lạ diễn ra như sự vận hành máy phát điện. Âm thanh, ngôn ngữ có thể thấy và nghe được. Nhưng chúng ta không thể thấy năng lực vô hình và sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, ngoại trừ sự trãi nghiệm.

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất" Công vụ 1:8

3. Cầu nguyện bằng ngôn ngữ tâm linh lưu giữ sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong tâm linh của chúng ta, điều nầy mang lại cho chúng ta năng lực để sống đời sống Đấng Christ và để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.

"Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình" I Cô-rinh-tô 14:4a

"Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ" Ê-phê-sô 3:16

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài