Kiêng ăn Cầu nguyện | Lễ Ngũ Tuần

Kinh Thánh Phục truyền lệ ký 28

Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 là bảng liệt kê về
"Phước hạnh của sự vâng lờivà "Bất hạnh của sự không vâng lời".

Những việc phải làm và những việc không được làm để họ, dòng dõi họ, từ thế hệ nầy sang thế hệ khác được phước hạnh dư dật trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa họ đến, xứ Ca-na-an.

 

SUY NGẪM VÀ CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho bạn trổi vượt hơn các bạn đồng nghiệp mình.

"Nếu anh em thật lòng lắng nghe  tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em ngày nay
thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trổi vượt mọi dân tộc trên đất nầy
"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho mọi nơi bạn đi đến.

Anh em sẽ được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:3

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho con cái, bầy gia súc của bạn, và cho tài sản của bạn.

“Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em,
bầy con của đàn gia súc, và cả chiên con lẫn bò con
của anh em đều sẽ được ban phước"

"Cái giỏ và thùng nhồi bột của anh em đều sẽ được ban phước!"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:
4-5

 

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước trên từng hành trình của bạn, Ngài sẽ làm cho kẻ thù của bạn chạy trốn.

"6 Anh em sẽ được ban phước khi đi ra cũng như lúc đi vào"

7 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống anh em bị đánh bại trước mặt anh em. 
Từ một đường chúng kéo ra đánh anh em, thì phải theo bảy đường mà chạy trốn khỏi anh em"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:6-7

 

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước trên mọi công việc tay bạn làm.

"Đức Giê-hô-va sẽ truyền cho phước lành đến với anh em trong kho lúa
và trong mọi công việc của tay anh em. Ngài sẽ ban phước cho anh em trong xứ
mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:8

 

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ biệt riêng bạnlàm cho bạn được phước trước sự chứng kiến của nhiều người

"9 Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài
thì Đức Giê-hô-va sẽ lập anh em làm một dân thánh cho Ngài như Ngài đã thề với anh em"

10 Mọi dân tộc trên địa cầu sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Giê-hô-va
và chúng sẽ sợ anh em" Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:9-10

 

  1. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho bạn thịnh vượng, dư dật, bạn sẽ cho nhiều người vay.

"11 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em thịnh vượng; bông trái của thân thể anh em,
bầy con của đàn gia súc, hoa quả của đất ruộng anh em sẽ được dồi dào trong xứ mà Ngài sẽ ban cho anh em theo lời thề với các tổ phụ.

12 Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em,
ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em.
Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng anh em không vay mượn ai cả"
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:11-1

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài