Ngợi Khen - Thờ Phượng

Khi Chúa Giêxu dạy những môn đồ của Ngài cầu nguyện, Ngài nhắc đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài bảo: “nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời.”

     Ngài cho chúng ta sự thoáng hiện về thiên đàng. Ở đó thiên sứ phục vụ Chúa, Chúa chỉ phán và thế giới được hình thành. Đôi khi chúng ta quên đi quyền năng của Chúa bởi vì chúng ta thấy những quyền lực khác đang hiện hữu. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ, mặc dầu ở một lúc nào đó Ngài cho phép con người có những cách thức riêng, nhưng Ngài không bao giờ đánh mất năng quyền của Ngài. Khải Huyền 4:10 tỏ cho chúng ta về những người đặt mão triều thiên mình (biểu tượng của uy quyền) dưới chân Chúa Giêxu. Cả thế giới sẽ xưng nhận Ngài là Chúa.

Thi Thiên 98:2 “Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài, Và bày tỏ đức công chính Ngài trước mặt các nước.” Sự hiện hữu của Ngài không có biên giới (Thi Thiên 139:3-10) và tri thức Ngài cũng không có giới hạn (Gióp 28:23-24). Ngài có thể lay động gió lớn, hay là Ngài làm cho biển im lặng. Bởi quyền năng Ngài, hoa huệ mọc lên, nở hoa trắng và thanh khiết.

    Mọi thứ tỏ bày năng quyền của Ngài và thiên sứ cũng đang sẵn sàng thực hiện ý muốn của Ngài. Thế chúng ta thì sao? Chúng ta đã tin cậy mà phó chính mình cho sự yêu thương và chăm sóc của Ngài trọn vẹn như thể nào? Vì ở đó chúng ta được an toàn hơn bất kỳ nơi nào hết. Ngài có thể thay đổi diễn tiến của lịch sử và cũng với quyền năng ấy Ngài có thể thực hiện mọi điều trong và qua cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thừa nhận quyền năng Ngài và ca ngợi Ngài chính là lúc đức tin của chúng ta trong Ngài gia tăng. Chúng ta nhận ra mình đầy khiếm khuyết nếu không có Ngài - và vậy thì hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài