Kinh Thánh tĩnh nguyện

“Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va. Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi thiên 37:4)

   Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời phải đem lại cho bạn sự vui mừng, sự thoả lòng và sự vui thích nhiều hơn bất cứ mối quan hệ, công việc, hoặc của cải vật chất mà bạn có. Kinh Thánh khích lệ bạn hãy vui thoả trong Đức Giê-hô-va, và tìm thấy niềm vui trong Đức Chúa Trời và những điều đẹp lòng Ngài.

   Làm thế nào có thể tìm thấy niềm vui trong những gì Đức Chúa Trời vui thích? Chỉ khi bạn dành thời gian nhiều ở bên Ngài bạn sẽ nhận được sự vui thoả trong những điều Đức Chúa Trời yêu thích. Khi bạn để thời gian tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và để Ngài cho bạn thấy rõ tình trạng của bạn từ viễn cảnh của Ngài, bạn sẽ bắt đầu thấy được nhiều điều theo như Đức Chúa Trời thấy chúng. Khi bạn tự điều chỉnh mình theo Đức Chúa Trời, lòng bạn sẽ bắt đầu ao ước chính những điều mà lòng Đức Chúa Trời ao ước. Khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ nhận biết những lời mình cầu xin chính xác là những điều Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn. Những vấn đề quan trọng nhất trong lòng Đức Chúa Trời sẽ nói rõ trong lòng bạn. Những lời cầu xin đầu tiên trong sự cầu nguyện của bạn sẽ không cho chính bạn, nhưng cho danh Đức Chúa Trời được tôn cao, và Nước Ngài được mở mang (Ma-thi-ơ 6:9-10).

   Bạn có cầu xin Chúa làm thành những ao ước của lòng bạn mà không hề tìm biết lòng Ngài muốn gì không? Đức Chúa Trời đặt để một yêu cầu quan trọng đối với những ai cầu xin Ngài, chúng ta phải tìm kiếm những sự ưu tiên của Ngài và làm cho chúng trở thành của chúng ta. Đây là điều có thể ngăn chúng ta khỏi sự cầu xin cho cá nhân một cách ích kỷ. Khi chúng ta tìm được sự vui mừng trong Chúa, chúng ta sẽ biết điều gì thật sự quan trọng, và chúng ta sẽ ao ước những điều mà Đức Chúa Trời ao ước.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài