Kinh Thánh tĩnh nguyện

Đức Chúa Trời lại phán với Môi-se: “Ta là Đức Giê-hô-va. 3Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng; nhưng Ta chưa hề tỏ cho họ biết danh Ta là Giê-hô-va.” (Xuất Ai cập 6:2-3)

Khi Đức Chúa Trời bước đi cùng dân sự Ngài suốt nhiều thế hệ, Ngài đã từng bước mạc khải bản tánh của Ngài phù hợp với những mục đích của Ngài và nhu cầu của dân sự Ngài. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, bởi họ cần quyền phép toàn năng của Ngài để gìn giữ họ trước mặt kẻ thù. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên biết được Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, Chúa tể mọi dân và mọi sự. Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu họ ra khỏi vì vua hùng mạnh nhất thế gian, mà còn đem họ vào Đất Hứa. Họ đã kinh nghiệm Ngài là Giê-hô-va, có quyền năng trên hết mọi thần khác trong thời của họ.

Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục mạc khải bản tính của Ngài cho bạn tuỳ theo nhu cầu của bạn và phù hợp với mục đích của Ngài. Bạn sẽ biết được ngày càng nhiều hơn về Ngài khi bạn vâng theo Ngài. Khi bạn đau buồn, Ngài sẽ đến với bạn như một Đấng yên ủi. Khi bạn thiếu thốn, Ngài sẽ chứng tỏ Ngài là Đấng ban cho. Khi bạn đương đầu với một thử thách khắc nghiệt, Ngài sẽ mặc khải rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.

Sự hiểu biết của bạn về Đức Chúa Trời trong lúc này phải nhiều hơn khi bạn mới tin nhận Chúa. Bạn phải biết Ngài hôm nay nhiều hơn 5 năm về trước. Thật đáng buồn vì một số Cơ Đốc nhân vẫn tiếp tục sống năm này sang năm khác nhưng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà họ có từ lúc mới bắt đầu theo Ngài vẫn không hề tiến triển. Dù cho tình trạng hiện nay của bạn thế nào, hãy nhìn nó trong sự soi dẫn của những điều Chúa đang dạy dỗ bạn về chính Ngài, qua những hoàn cảnh, và bạn sẽ biết được Ngài trong những chiều hướng mà trước đây bạn chưa hề biết.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài