Kinh Thánh tĩnh nguyện

 

Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con.” (Sáng thế ký 12:1)

Những thay đổi lớn nhất trong đời sống bạn sẽ đến từ quyền chủ động của Đức Chúa Trời, không phải của bạn. Trong Kinh Thánh những người được Đức Chúa Trời sử dụng một cách quyền năng đều là những người bình thường; Ngài đã giao những nhiệm vụ thánh cho họ mà họ không hề khởi xướng ra chúng. Đức Chúa Trời thường làm họ kinh ngạc, vì họ không có tìm kiếm sự uỷ thác từ Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của họ, và Ngài biết họ đáng tin cậy.

Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ram khi Ngài bắt đầu lập một dân vì mục đích của Ngài. Qua dân này một Chúa Cứu Thế sẽ đến. Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Môi-se ngay thời điểm Ngài có ý định giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ ở Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy trong Đa-vít, con út của Y-sai, một con người nhơn đức, người có thể dẫn dắt dân sự Ngài.

Đức Chúa Trời làm Ma-ri vô cùng sửng sốt khi Ngài cho nàng biết sẽ là mẹ của Đấng Mê-si-a. Con của Đức Chúa Trời đã chọn 12 sứ đồ; họ đều là những người bình thường, không có học vấn, khi Ngài chuẩn bị rao giảng Tin Lành về sự cứu rỗi Ngài cho thế gian. Qua nhiều thời đại. Đức Chúa Trời đã nắm quyền chủ động trong cuộc sống mỗi ngày của con người để làm thành qua họ nhiều điều mà họ không thể tưởng tượng được.

Đức Chúa Trời đang đề xướng những điều mới mẻ nào đó trong đời sống bạn. Khi Ngài cho bạn biết các kế hoạch của Ngài, hãy tin cậy Ngài và bước đi bên cạnh Ngài. Đừng để sự bận rộn của công việc làm bạn không thể kinh nghiệm tất cả những điều Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Bạn sẽ thấy Ngài làm thành qua đời sống bạn những điều mà không bao giờ dám mơ chúng có thể xảy ra (Ê-phê-sô 3:20

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài