Kinh Thánh tĩnh nguyện

Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại [sinh lại từ trên], thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”” (Giăng 3:3)

      Bước vào mối tương giao cứu rỗi với Chúa Cứu Thế là một kinh nghiệm thay đổi đời sống! Mọi sự đều trở nên mới! Không phải chỉ một vài điều, mà là mọi điều (II Cô-rinh-tô 5:17). Vì lần đầu tiên trong cuộc đời bạn, Đấng Christ là Chúa, Đức Chúa Trời là Chủ. Khi bạn tin nhận Chúa, sự hiện diện của Chúa Cứu Thế sẽ ảnh hưởng trên mọi góc cạnh của đời sống bạn. Bạn sẽ có những tư tưởng mới, những thái độ mới, những giá trị mới và những nhận thức mới. Những sự ưu tiên mới sẽ ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ thấy mọi sự trong đời sống mình từ viễn cảnh giống Chúa Cứu Thế. Cơ Đốc giáo không phải là một điều gì đó mà bạn thêm vào trong đời sống mình, nó là sự sống!

     Ni-cô-đem nghĩ rằng sự cứu rỗi có nghĩa là thực hiện những nếp sống tôn giáo nào đó và vâng giữ những lời giáo huấn của tôn giáo. Ông không biết chút gì về tính chất bao trùm của sự cứu rỗi! Khi bạn tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời ban cho bạn một tâm trí mới, giống như của Chúa Cứu Thế, để bạn suy nghĩ khác đi. Ngài ban cho bạn những xúc cảm mới, để bạn cảm nhận sâu sắc về những vấn đề hoàn toàn khác. Bạn trở nên nhạy cảm với tội lỗi, để bạn không còn dễ chịu với nó nữa. Sự giải trí của bạn sẽ bị tác động vì bạn biết rõ điều nào tôn vinh Đức Chúa Trời và điều nào không. Các mối quan hệ của bạn bấy giờ sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Những thói quen và những thái độ có hại, trước đây không thể thay đổi, sẽ được thay đổi.

    Bạn có thấy những thay đổi mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống bạn từ khi bạn được bước vào mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Những thay đổi này sẽ rất dễ nhận thấy như một bằng chứng cho một đời sống mới mà bạn đã nhận lãnh khi tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Đức Chúa Trời của bạn.