Kinh Thánh tĩnh nguyện

   Nếu bạn là Cơ Đốc nhân thì bạn là thầy tế lễ được Đức Chúa Trời chọn lựa. Với tư cách là một thành viên của chức thầy tế lễ nhà vua, bạn có quyền được đến gặp Vua thường xuyên. Nếu bạn gặp nhu cầu nào trong đời sống mình, bạn không cần phải tìm một thầy tế lễ trung gian nào khác để nghe được lệnh truyền của Vua. Địa vị của bạn như một thầy tế lễ nhà vua cho phép bạn trực tiếp đến trước mặt Vua. Đặc ân này mô tả địa vị của bạn là một thầy tế lễ.

   Tuy nhiên, chức tế lễ cũng có một nhiệm vụ. Trách nhiệm của một thầy tế lễ chính là phải hoạt động trong vòng chức thầy tế lễ. Kinh Thánh không thúc đẩy hoạt động của các thầy tế lễ riêng lẽ tức mỗi người có chức vụ riêng. Thay vì vậy các thầy tế lễ phải làm việc với nhau (Lê-vi ký 9:1). Chủ nghĩa cá nhân không theo Kinh Thánh có thể biệt lập bạn khỏi nhiệm vụ trong vòng chức thầy tế lễ nhà vua của Đức Chúa Trời theo như Ngài đã định.

   Thầy tế lễ đại diện cho Đức Chúa Trời trước dân sự, nhưng thầy tế lễ cũng thay mặt cho dân sự trước Đức Chúa Trời. Có người nào xung quanh bạn muốn cầu thay cho một trong những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời không? Có lẽ một người nào đó sẽ chỉ biết được Đức Chúa Trời vì nhìn thấy Ngài trong đời sống bạn. Thế gian của chúng ta đang khao khát được biết rõ Chúa Giê-xu thật sự là ai và sống đời sống Ngài qua dân sự Ngài như thế nào. Thật nguy hiểm khi đặt việc làm mình lên trên sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.

   Chúng ta được kêu gọi để làm thầy tế lễ trước, và sau đó mới thực hiện công việc của mình. Khi chúng ta không tuân theo thứ tự này, mọi người xung quanh chúng ta không thể nào đến được với Cha qua chúng ta. Đức Chúa Trời có thể đã kêu gọi bạn vào một công việc ở thế gian này như một thiên hướng, nhưng quan trọng hơn Ngài đã chỉ định bạn làm một trong những thầy tế lễ nhà vua của Ngài.

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9)

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài