Tâm linh - Nếp sống

“Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Thiên 1:2)

        Suy gẫm có nghĩa là “suy nghĩ liên tục và sâu sắc về một điều gì đó”. Đối với Cơ Đốc nhân, suy gẫm có nghĩa là luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và suy nghĩ từng lẽ thật mà Ngài mặc khải về chính mình Ngài cho đến khi nó trở nên thực tế và dành riêng cho đời sống bạn. Suy gẫm cần có thời gian. Trong bài giảng trên núi của mình, Chúa Giê-xu lên án những người luôn miệng gọi Ngài là “Chúa” nhưng không bao giờ làm theo điều Ngài phán dạy mình (Luca 6:46). Họ có một lẽ thật đúng đắn trong tâm trí, nhưng nó không bao giờ chuyển thành sự vâng lời. Khi bạn suy gẫm Kinh Thánh, lẽ thật di chuyển từ tâm trí bạn đến tấm lòng bạn và sinh ra sự vâng lời. Như một tác giả Thi Thiên đã nói “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11).

        Khi bạn biết Lời Đức Chúa Trời bằng tâm trí nhưng không bằng tấm lòng, thì có nghĩa là bạn đã biết những nguyên lý và những khái niệm cũng như những giáo lý của Đức Chúa Trời, nhưng bạn không biết Ngài một cách riêng tư. Bạn có thể không từ một giáo lý, xao lãng một khái niệm hoặc thách thức một nguyên tắc, nhưng khó có thể bỏ qua một Thân vụ. Bạn có thể có lời Chúa trong trí mà vẫn phạm tội nghịch cùng Ngài. Có nhiều người có thể đọc thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh dài mà vẫn sống đời sống bất kính. Tuy nhiên, bạn không thể nào làm đầy lòng mình bằng Lời Chúa mà còn phạm tội cùng Ngài. Khi lẽ thật của Đức Chúa Trời đụng chạm đến góc sâu xa nhất của linh hồn bạn, Đức Thánh Linh sẽ biến đổi bạn theo ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đọc Kinh Thánh thôi chưa đủ, hãy suy gẫm Lời Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài thay đổi tấm lòng của bạn.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài