Tâm linh - Nếp sống

“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3)

   Biết Chúa qua kinh nghiệm rất khác với biết Chúa từ một quyển sách thần học. Theo Kinh Thánh, bạn không thể nói rằng mình biết Chúa khi không kinh nghiệm được Ngài (Phi-líp 3:8, 10). Sự hiểu biết Kinh Thánh luôn liên quan đến sự trải nghiệm. Bạn có thể sẽ nản lòng vì những lẽ thật, bạn đọc được trong Kinh Thánh quá nhiều so với thực tế của kinh nghiệm bạn.

   Nếu bạn không kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong và qua đời sống bạn, đừng hài lòng với sự hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời qua người khác, cũng đừng vui mừng với những gì Ngài đã làm trên người khác. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn được nếm biết Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài trong đời sống và kinh nghiệm của bạn.

   Đừng xem nhẹ quyền năng của Đức Chúa Trời như đã được mô tả trong Kinh Thánh chỉ vì bạn không kinh nghiệm được nó. Hãy đưa kinh nghiệm của bạn lên đến tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Đừng bao giờ học Kinh Thánh xuống ngang mức kinh nghiệm của bạn.

  Đừng hài lòng với kiến thức trong đầu về tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn được trải nghiệm về chiều sâu, chiều rộng và chiều cao của tình yêu Ngài và được vui hưởng tình yêu trọn vẹn và không hề vơi cạn của Đức Chúa Trời trong những từng trải mỗi ngày của cuộc đời bạn.

   Nếu bạn nhận thấy có những lẽ thật trong Kinh Thánh mà mình không kinh nghiệm được, hãy ghi nhớ những lẽ thật ấy trong lòng rồi cầu xin Đức Chúa Trời đem chúng vào kinh nghiệm mỗi ngày của bạn. Hãy xin Chúa cho bạn biết mình cần phải điều chỉnh điều gì để nhận được lời hứa của Ngài. Đừng từ bỏ những lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý đến chúng cho đến khi bạn kinh nghiệm chúng một cách đầy đủ.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài