Tâm linh - Nếp sống

   Bạn không trở nên một Cơ Đốc nhân bằng cách cầu xin Chúa Giê-xu ngự vào lòng mình. Bạn trở nên một Cơ Đốc nhân khi bạn được tái sinh. Chúa Giê-xu phán: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Cầu nguyện, công khai kết ước hoặc ký vào giấy quyết định sẽ không cứu được bạn. Chỉ có sự tái sanh cứu được bạn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi bạn “ở trong Đấng Christ”, những sự cũ qua đi. Trong giây phút bạn hưởng sự cứu rỗi, mọi tội lỗi bạn từng vi phạm đều được tha thứ. Mọi nỗi đau bạn từng chịu đều được chữa lành. Dù bạn từng trải qua nhiều thất bại, bạn vẫn được yêu thương và chấp nhận. Quá khứ của bạn, dù khó khăn và đau khổ ra sao, vẫn được lo liệu cho một cách hoàn toàn và cẩn thận.

   Một số người sẽ cố gắng làm giảm giá trị sự thật đáng kính sợ của sự tái sanh thuộc linh của bạn. Bạn sẽ nghe họ nói rằng: “Dù cho nay bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn vẫn phải trải qua nhiều năm được dạy dỗ để vượt qua những nỗi đau mà bạn đã kinh nghiệm” hoặc “bạn có thể được sanh lại, nhưng bạn sẽ tiếp tục tranh chiến với tội lỗi bạn, và hy vọng cuối cùng bạn sẽ chiến thắng trong những khía cạnh bạn còn yếu đuối”.

   Vấn đề là chúng ta tìm cách thay đổi bằng chính ý chí của mình hơn là bằng đức tin mà giao phó cuộc đời chúng ta cho Đấng đã ban cho chúng ta một sự sống mới. Lời chứng sâu sắc nhất trong Kinh Thánh đó là huyết của Chúa Giê-xu và sự chết của Con Đức Chúa Trời là đủ cả để giải cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi mình. Sa-tan sẽ tìm cách thuyết phục bạn tin rằng điều này không phải như vậy. Thế thì bạn sẽ tin ai?

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Từ khóa: Sức sống mới

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài