Tâm linh - Nếp sống

“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (I Cô-rinh-tô 12:4)

   Ngay khi bạn được tái sanh, bạn nhận được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là một món quà dành cho bạn. Đức Chúa Trời không cho bạn một món đồ nào đó, Ngài ban cho bạn chính mình Ngài. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.

   Khi Ngài sống đời sống của Ngài qua bạn, bạn được Đức Chúa Trời toàn năng ngự trong lòng bạn và Ngài thực thi những mục đích của Ngài. Thánh Linh sẽ phát lộ chính mình Ngài qua đời sống của bạn, không phải vì sự tốt lành của bạn mà thôi, nhưng vì lợi ích của những người ở xung quanh bạn nữa.

   Thánh Linh sẽ đưa bạn vào một thân thể tức Hội Thánh, ở đó Ngài có thể qua bạn chăn dắt mỗi một người trong thân thể đó (I Cô-rinh-tô 12:18). Đức Chúa Trời không đặt để bạn vào trong Hội Thánh chỉ để bạn làm một người đứng nhìn. Đức Thánh Linh dành sẵn một nhiệm vụ cho bạn trong thân thể đó, và Ngài sẽ trang bị bạn bằng sự hiện diện của Ngài đối với công việc này.

   Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời giao những nhiệm vụ đặc biệt cho các tôi tớ Ngài và sau đó đặt để Thánh Linh Ngài trên họ để rồi họ có thể làm thành công việc của mình. Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời đặt để mỗi thành viên như một phần sống của một thân thể hằng sống.

   Ngài đặt Thánh Linh ở trong mỗi một kẻ tin và phát lộ chính Ngài qua người đó để khích lệ và trang bị mọi thành viên khác của thân ấy. Mạng lệnh mà Đức Chúa Trời giao phó thật sự tạo nên mối quan tâm rất lớn. Ngày nay Đức Thánh Linh trang bị cho các tín đồ bởi vì Ngài giao cho mỗi tôi tớ Ngài một nhiệm vụ.

   Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn toàn ích lợi thế nào cho những người xung quanh bạn? Đức Chúa Trời đã trang bị cho bạn điều cần thiết để mở mang thân thể mà Ngài đã đặt để bạn vào. Nếu bạn để cho Đức Thánh Linh tự do hành động trong bạn, những người khác sẽ được phước vì cớ đó.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài