Nghịch cảnh - Thử thách

“Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6)

       Nếu bạn bước đi với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ không cần phải đi tìm ý muốn của Đức Chúa Trời - bạn ở trong nó rồi. Nếu bạn bước đi với Ngài trong sự vâng lời mỗi ngày, bạn sẽ luôn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có nhiệm vụ hướng dẫn bạn từng bước một để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bước đi gần bên Đức Chúa Trời từng ngày, bạn chắc chắn sẽ biết chính xác Ngài muốn bạn đi đến đâu. Để đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời bạn sẽ phải khước từ tất cả công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn.

       Các môn đồ không bao giờ phải hỏi họ nên đi đâu. Họ chỉ chú ý thấy Chúa Giê-xu đi đâu rồi đi theo đó. Chúa Giê-xu là “đường đi” của họ. Họ không cần có bản đồ miễn là họ có Chúa Giê-xu. Chúng ta thường thích có bản đồ đường đi của tương lai mình hơn là có mối tương giao với Đường Đi. Dường như chúng ta dễ đi theo một hoạch định hơn là bồi đắp một mối quan hệ. Chúng ta có thể quan tâm đến tương lai của chúng ta nhiều hơn sự bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời mỗi ngày.

       Chúa Giê-xu không bao giờ ban cho bạn bản sao thay thế của chính Ngài. Ngài là con đường duy nhất để bạn đến cùng Đức Chúa Cha. Đó là lý do tại sao biết rõ khi nào Đức Chúa Trời phán với bạn là điều rất quan trọng (Ê-sai 30:21). Nếu bạn không biết được Đức Chúa Trời phán thế nào Ngài ban cho bạn sự mặc khải mới về điều Ngài đang làm. Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời hãy dành thời gian bồi đắp mối tương giao với Chúa Giê-xu và học biết nhận ra tiếng Ngài. Ngài rất sẵn sàng chỉ cho bạn biết đường đi.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài