Nghịch cảnh - Thử thách

   Chúa đã ban cho chúng ta một liều thuốc để chữa lành sự mệt mỏi; đó là sự "neo giữ" tâm hồn nhọc nhằn và gánh nặng của mình trong Đấng Christ.

   Chúng ta hãy cứ ở trong mối thông công liên tục và không đổ vỡ với Đức Chúa Jêsus. Không phải chỉ như mỗi tuần một lần, nhưng chúng ta được Chúa mời gọi để xây dựng cuộc sống mình trong sự hiện diện của Ngài - mái ấm thật sự của chúng ta. Sự hiện diện ấy không phải nơi để tạm trú khỏi những cơn bão đời hay là một căn nhà nghỉ trống trải, nhưng là nơi chúng ta xây dựng cuộc sống mình và không bao giờ rời bỏ! Khi chúng ta thường trú trong sự hiện diện của Đấng Christ và để Ngài thì thầm vào tai mình kế hoạch cho mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khoảnh khắc nhỏ trong ngày, đó là lúc Thánh Linh sẽ kết bông trái rực rỡ và là bằng chứng rõ ràng của những cuộc đời được Lời Chúa làm tươi mới.

   Trong tiếng Hi Lạp, từ "ở trong" (abide) còn được dịch là "tồn tại hoặc chịu đựng." Khi chúng ta mỗi ngày ở trong Đấng Christ, liên tục dầm thấm mình trong bánh hằng sống Lời Chúa và làm mình tươi mới trong suối nguồn của sự thờ phượng, chúng ta chắc chắn sẽ bền vững hơn trước những chiến thuật của quyền lực tăm tối. Đơn giản là khi ở trong Đấng Christ, chúng ta không còn mệt mỏi và gánh nặng nữa, mà sẽ trở thành hình ảnh của một tâm thần lành mạnh và tràn đầy yêu thương!

Kinh Thánh

Giăng 15:1-17 "Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ Ta. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. Ta truyền dạy điều nầy cho các con để các con yêu thương nhau."

- Youversion -

#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài