Thi Thiên

(Thi 16:1-11)

Đoạn Thi Thiên này nói về sự vui mừng, hoan hỉ.

Chúng ta không tìm thấy thử thách nào hoặc phiền não ẩn chứa trong bài ca này cả. Trước hết, Đa-vít hết sức vui mừng về Đức Chúa Trời: “Ngài là Chúa con, trừ Ngài ra, con không có phước gì khác” (Thi 16:2)
Trong những câu khác, Đa-vít cũng nói “Tôi không có gì vui ngoại trừ Đức Chúa Trời” Hoặc “Tôi lấy làm thích mọi đàng” đối với “các người thánh trên đất là những bậc cao trọng” (16:3)

Bạn có lấy làm vui thích về dân sự Chúa không? “Sống với các vị thánh trên trời mà chúng ta yêu mến thì chúng ta chắc chắn sẽ được cùng vinh hiển. Nhưng sống với các bậc cao trọng ở dưới đất thấp này mà chúng ta quen biết thì đó là chuyện khác” Có ai trong dân sự Chúa làm phật ý bạn chưa? Trước tiên, bạn hãy thỏa lòng nơi Đức Chúa Trời, rồi bạn sẽ cảm thấy vui thích về dân sự Ngài.

Kế tiếp, Đa-vít vui mừng về sự dự phòng tiếp trợ của Đức Chúa Trời “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của con, Ngài gìn giữ phần sản con…

Con may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành” (16:5,6)

Nếu chúng ta ở trong sự quan phòng, tiếp trợ của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết rõ đường lối Ngài. Nan đề trong dân chúng gia tăng vì họ không nhìn biết đường lối Chúa. Họ muốn điều khiển đường lối Ngài. Hãy để Đức Chúa Trời ban cơ nghiệp cho bạn. Khi dân Y-sơ-ra-ên đi vào miền Đất Hứa, Đức Chúa Trời chỉ ban đất ấy cho mỗi một chi phái trong dân mà thôi. Việc này xảy ra hoàn toàn không phải do một sự thừa kế di sản thực thụ nào hoặc do sự may rủi nào. Đức Chúa Trời phán: “Đây là đường lối ta. Hãy tuân giữ chúng”. Bạn có muốn vui mừng nơi Chúa và vui thoả về dân sự Ngài không?
Bạn sẽ thoả lòng về sự tiếp trợ cùng sự ban cho của Ngài.

Đa-vít còn vui mừng về khoái lạc của Chúa

Đối với tôi, 16:11 chính là câu Kinh Thánh sống động trên đời sống tôi suốt nhiều năm qua. “Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” Bạn có muốn sống đời sống tràn ngập niềm vui không? Đây là bí quyết dành cho bạn: Hãy sống trong đường lối Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài và sống theo ý muốn Ngài.

Bạn hãy hết lòng vui mừng về dân sự Đức Chúa Trời, về sự tiếp trợ, quan phòng và về niềm khoái lạc của Ngài. Bí quyết để sống vui mừng, thoả lòng về mọi sự thuộc Chúa là sống trong chính Ngài. Bạn nên dành thời gian ca ngợi Đức Chúa Trời, hết sức vui mừng, thoả lòng nơi Chúa.
 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài