Thi Thiên

Xin hãy lắng nghe con, phù hộ con và giải cứu con (Thi 17:1-15)

Đó là 3 động từ tóm tắt tiếng kêu van của Đa-vít trong Thi 17:1-15 này

Động từ thứ nhất là: lắng nghe

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghe sự công chính, để ý vì tiếng kêu của con” (17:1).

Đa-vít cũng cầu xin rằng: “Chúa ôi! Xin Chúa hãy lắng nghe con vì tấm lòng con ngay thẳng”. “Xin Chúa hãy thử lòng con” (17:3) Đức Chúa Trời thực hiện những yêu cầu của Đa-vít vào lúc nào? Ấy là lúc “Chúa đã dò lòng con, viếng con lúc ban đêm” (17:3)

Những lúc chúng ta gặp khó khăn trong cuộc đời là khi Chúa thử thách chúng ta. Ngài cũng bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài hành động. Khi đi trong đêm đen hoặc bóng tối, chúng ta ắt sẽ chẳng thấy chút ánh sáng nào. Tuy vậy, bạn hãy nhớ cho rằng, giữa lúc ấy, Chúa vẫn luôn đang xem xét, thử nghiệm lòng dạ bạn, và Ngài vẫn luôn đang bày tỏ chính mình Ngài với bạn. Đức Chúa Trời biết rõ Đa-vít có tấm lòng ngay thật “Đức Giê-hô-va ôi! Xin Hãy nghe sự công chính” (17:1) Hãy ghi nhớ một điều: Khi bạn ở trong bóng tối, trong hiểm nguy hoặc ngay cả lúc bạn đang phải đối diện với khó khăn thử thách, Đức Chúa Trời vẫn luôn lắng nghe bạn.

Động từ chìa khoá thứ hai là: phù hộ

17:5 “Bước con vững chắc trong các lối của Chúa. Chân con không xiêu tó”.

Đa-vít không chỉ mãi đứng ngó mà chẳng chịu làm gì hết. Ông đã hành động.

Lúc chúng ta ở trong bóng tối, chúng ta phải bước từng bước một ngay khi Chúa chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta không chỉ mãi ngồi một chỗ rồi tự hỏi rằng sẽ có điều gì sắp sửa xảy ra. Đa-vít thưa với Chúa: “Chúa ơi! Con sắp hành động, xin Chúa phù hộ con. Xin dẫn dắt con kẻo con sa ngã”. Chắc hẳn Giu-đe là người hiểu rất rõ câu này nên ông đã viết: “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển Ngài cách rất vui mừng, không chỗ trách được” (Giu 1:24)

Động từ thứ ba là: Giấu kín

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa” (Thi 17:8). Một cái bóng thì không phải là sự bảo vệ tốt. Nhưng nếu đó là bóng của cánh Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể cậy trông vào đó. Những cánh mà Đa-vít đề cập đến là những cánh gì vậy? Đó là cánh của tượng Chê-ru-bin trong nơi Chí Thánh.

Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời rằng: “Con đang đến gần ngay chính ngai Đức Chúa Trời, xin Ngài giấu kín con, phù hộ con và hãy lắng nghe con”. Đức ChúaTrời đã đáp lời ông: “Hỡi Đa-vít, ta sẽ làm những điều đó cho con, Ta sẽ đưa con vượt qua thời kỳ đen tối, khó khăn của con”

Mọi người chắc hẳn đều phải có lúc đối diện với khó khăn. Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy đến với chúng ta nhiều lần, bởi vì Ngài sử dụng nó để hoàn thành mục tiêu của Ngài. Ngày hôm nay, bạn có đang phải đối diện với thử thách khó khăn không? Hãy nhớ: Đức Chúa Trời rất thành tín. Ngài sẽ lắng nghe bạn và dẫn dắt bạn vượt qua bóng tối. Hãy để Ngài dò lòng bạn và cho Ngài cơ hội để Ngài bày tỏ chính Ngài với bạn.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài