Thi Thiên

Lời Thánh Khiết.(Thi 12:1-8)

Khi nào bạn cảm thấy trống vắng, cô đơn vì phải bênh vực cho lẽ thật, thì bạn hãy đọc Thi 12:1-8. Điều đáng lưu ý trong Thi Thiên này là câu chữ, lời nói. Trước hết, Đa-vít thưa chuyện với Chúa bằng lời cầu nguyện (c.1-3). Người yêu mến Chúa đâu cả rồi? Thiên hạ bây giờ không muốn bênh vực cho lẽ thật nữa, nhưng Đa-vít thì bênh vực cho sự công bình.

Đôi khi chúng ta cảm thấy những người yêu mến Chúa dường như biến mất. Đó là những người tin vào lời cầu nguyện, sự ban cho và lời hứa. Thế hệ ngày nay không còn tin vào lời hứa hẹn, đặc biệt đối với lời hứa của con người chúng ta. Chúng ta phải nghe quá nhiều những lời nói dối, rỗng tuếch, tâng bốc và dua nịnh. Sự nịnh bợ chính là sự lôi kéo, rủ rê bằng mánh khoé chớ không do giao tiếp, tương tự sự quảng cáo và thuyết phục, thuyết giáo vậy.

Thứ hai, kẻ ác phát ngôn với lòng kiêu ngạo (c.4). Đừng bao giờ coi thường quyền lực của lời nói. Đức Chúa Giê-xu nói về Lẽ Thật; còn kẻ thù Ngài thì tranh cãi về Lẽ Thật ấy.

Ngài ban Lời Hằng Sống, còn kẻ thù Ngài thì chối bỏ Ngài. Ngài đến với kẻ thù mình bằng sự yêu thương, còn họ lại đi đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Một trong những bằng chứng về điều đó là: Chính Con Người ban phát Lẽ Thật của Đức Chúa Trời đã bị thế gian chối bỏ. Thiên hạ không muốn nghe về Lẽ Thật trừ khi họ thuộc về Lẽ thật (Gi 10:4).

Thứ ba, Đức Chúa Trời phán dạy qua lời hứa (c.5,7). Lời Ngài thật thánh khiết, không hề dối trá (c.6). Còn lời kẻ ác rồi đây sẽ bị thiêu huỷ trong lửa hoả ngục. Lời Đức Chúa Trời thật quý báu, bởi Lời ấy đã được trả giá bằng chính mạng sống của Đức Chúa Giê-xu. 

Nó đã được chứng nghiệm (c.7). Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa Ngài. Ngài biết rõ dân sự Ngài đang ở đâu và Ngài giúp đỡ họ. “Ta sẽ chổi dậy”, “Ta sẽ gìn giữ” “Hãy tin cậy ta” (c.5,7).

Trong thế gian này có quá nhiều lời nói dối và rỗng tuếch. Hãy được khích lệ rằng Đức Chúa Trời luôn phán dạy bằng lời hứa. Lời Ngài thánh sạch và thành thật. Khi nào chúng ta bị những lời dối trá vây hãm, thì hãy yên nghỉ trên những lời hứa của Thánh Kinh.

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài