Dưỡng linh

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa sả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 17:5)

       Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Giê-rê-mi cho rằng họ có thể tin cậy nơi quân đội của họ, tài ngoại giao của họ và những người đồng minh ngoại bang của họ để bảo vệ họ khỏi đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh. Họ đã tin nơi Đức Chúa Trời chỉ bằng môi miếng, nhưng những hành động của họ chứng tỏ đức tin của họ đặt nơi đâu: nơi quân đội của họ và sự giàu có của họ. Đức Chúa Trời phán qua Giê-rê-mi để cảnh cáo họ rằng Ngài sẽ không chúc phước cho những ai tin cậy loài người hoặc điều gì khác thay vì tin cậy Ngài.

       Đặt đức tin của bạn nơi bất cứ điều gì khác hơn nơi Đức Chúa Trời là thờ thần tượng. Làm sao bạn có thể biết đức tin mình có thật sự đặt nơi Đức Chúa Trời hay không? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: Tôi quay sang nơi đâu khi kinh nghiệm sự khủng hoảng? Khi tôi bị tổn thương hoặc lo lắng, tôi sẽ đến cùng ai? Khi tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi muốn nói với ai biết trước hết? Khi tôi chịu áp lực hoặc nản lòng, tôi tìm sự an ủi ở đâu?

       Có phải bạn nói rằng bạn tin Chúa, nhưng những hành động của bạn chứng tỏ điều ngược lại không? Đức Chúa Trời thường sử dụng người khác làm phương tiện cung ứng cho bạn. Hãy cẩn thận kẻo vô tình bạn lại hướng đức tin mình nơi sự ban cho của Ngài mà không nơi Đấng Ban Cho. Đức Chúa Trời có thể đáp ứng nhu cầu của bạn qua những người bạn của bạn, nhưng cuối cùng đức tin của bạn phải đặt nơi Đức Chúa Trời.

       Dân Y-sơ-ra-ên quá cứng lòng không tin cậy Đức Chúa Trời mà tin nơi sức mạnh con người để rồi quân Ba-by-lôn tiến đến Giê-ru-sa-lem, họ vẫn tiếp tục tìm cầu một con người, một dân tộc hay một quân đội nào đó có thể giải cứu họ. Họ đã nhận ra quá trễ rằng họ lẽ ra phải tin nơi Đấng duy nhất có thể giải cứu họ.

Đừng phạm sai lầm tương tự như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Hãy đi ngay đến cùng Đức Chúa Trời khi bạn túng thiếu. Ngài là Đấng duy nhất có thể cung ứng cho bạn.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài