Kinh Thánh Bản Đồ Hành Trình

Bảy hội thánh được mô tả trong Khải Huyền 2-3 là bảy Hội thánh theo nghĩa đen tại thời điểm mà sứ đồ Giăng viết sách Khải huyền, mang tầm quan trọng thuộc linh cho Hội thánh và những tín hữu ngày nay.

- Mục đích đầu tiên của những bức thư ấy là nói chuyện với những Hội thánh được đề cập đến và cũng để đáp ứng những nhu cầu cho họ tại thời điểm đó.

- Mục đích thứ hai là tiết lộ bảy kiểu cá nhân / Hội thánh trong suốt lịch sử và hướng dẫn họ về lẽ thật của Đức Chúa Trời.

- Mục đích thứ ba làm hình bóng cho bảy thời kì trong lịch sử của Hội thánh. Tuy nhiên, vấn đề của mục đích này mắc phải, chính là việc mỗi vấn đề trong mỗi hội thánh đều phù hợp với Hội thánh tại bất kì thời kì nào trong lịch sử. 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài