Giáng Sinh

Bạn có biết lời hứa đầu tiên mà Đức Chúa Trời từng đưa ra là về Giáng sinh? Trong Sáng thế ký, chúng ta đọc rằng khi Adam và Eva lần đầu phạm tội trong Vườn Địa đàng, loài người bị phân rẽ khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã cướp đi sự trong trắng của chúng ta và làm cho chúng ta ô uế. Bởi vì Ngài là thánh và toàn vẹn, Đức Chúa Trời không thể có mối quan hệ với những gì ô uế. Sự phân rẽ này đã làm tan vỡ trái tấm lòng của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài yêu chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể biết. Đức Chúa Trời lập tức lập một kế hoạch cho sự hòa giải giữa chúng ta với Ngài. Ngay từ đầu sự hiện diện của con người, Chúa Giê-xu đã là một phần của câu chuyện.

   Đức Chúa Trời cho Satan biết ngày đó những gì sẽ xảy đến. Ngài phán, "Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân Người.”(Sáng thế ký 3:15) Ở đâu đó dọc theo dòng dõi, giữa những đứa trẻ dòng dõi của Eva, sẽ có một Cứu Chúa sẽ loại bỏ quyền lực của Satan để phân rẽ Đức Chúa Trời và loài người. Satan sẽ cố gắng ngăn chặn Ngài, nhưng Cứu Chúa sẽ nghiền nát đầu nó. Không có sự trở lại từ đó!

   Giáng Sinh đánh dấu sự khởi đầu của quá trình khôi phục của Đức Chúa Trời về mối quan hệ của chúng ta với Ngài thông qua một Giao Ước Mới. Thế giới đã chờ đợi hàng ngàn năm được Đấng Đức Chúa Trời đã hứa Cứu Chúa, và rồi, cuối cùng, Ngài đã ở đây. Người sẽ mãi mãi đánh bại tội lỗi và cái chết đã trở thành Đức Chúa Trời ở với chúng ta.

   Khi chúng ta bước vào mùa Mùa Vọng này, hãy tập trung vào việc thực hiện lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời. Hãy nhận ra rằng Đức Chúa Trời là chân thật với Lời của Ngài, và suy gẫm về lẽ thật rằng Ngài yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài đã gửi Con toàn vẹn của Ngài để được sinh ra trong một thế giới tội lỗi để Ngài có thể có mối quan hệ với bạn.

Cầu Nguyện: Thưa cha, con đã kinh ngạc vì phản ứng đầu tiên của Ngài đối với tội lỗi của chúng con là một lời hứa rằng nó sẽ không khiến chúng con xa cách Ngài mãi mãi. Cảm ơn Ngài đã chọn ngay từ sáng thế để sai Chúa Giê-xu để tạo điều kiện cho chúng con có mối quan hệ với Ngài. Khi chúng con đến gần Giáng Sinh năm nay, hãy cho con một sự mặc khải sâu sắc hơn về những gì Ngài đã hoàn thành khi Ngài bước vào thế giới. Hãy để con trải nghiệm niềm vui mà Ngài đã có khi Chúa Giê-xu được sinh ra và làm trọn lời hứa của Ngài đã được thiết lập trong việc vận hành.

-Youversion-

Từ khóa: Giáng sinh Giao ước

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài