Tha thứ - Yêu thương

   Bạn sẽ không thể nào chăn dắt được người mà Đức Chúa Trời sai bạn nếu bạn không có tình yêu của Ngài. Bạn không thể tha thứ hoặc đi thêm một dặm nữa với những người khác hoặc hy sinh cho những người khác nếu trước hết bạn không được đổ đầy bằng tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời.

   Bạn không thể đến gần Đức Chúa Trời mà không chịu ảnh hưởng bởi tình yêu của Ngài. Cha trên trời đã yêu Con Ngài bằng một tình yêu đời đời. Mọi điều trong lòng và sự sống của Cha được bày tỏ ra cho Con Ngài. Khi Cha tỏ tình yêu Ngài cho thế gian hư mất và tội lỗi, tình yêu thương mãnh liệt này đã được phát lộ qua cuộc đời của Con Ngài. Đức Chúa Cha đã khởi sự hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài, và vượt hơn lòng tận hiến, Đức Chúa Con đã chấp nhận nhiệm vụ được giao cho mình, đó là chịu chết trên thập tự giá.

   Khi Chúa Giê-xu đi giữa vòng dân sự, tình yêu của Đức Chúa Cha đầy tràn trên Con Ngài, Chúa Giê-xu thừa nhận không có tình yêu bình thường nào có thể là động cơ thúc đẩy Ngài đến bên cây thập tự. Không có tình yêu con người nào khiến cho Ngài vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài. Duy chỉ tình yêu của Cha Ngài đầy quyền năng đủ để thúc giục Ngài phó thác mạng sống mình để làm thành mục đích cứu rỗi của Cha Ngài.

   Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đặt để trong lòng các môn đồ Ngài một tình yêu như vậy. Ngài biết rằng không có một động cơ nào khác đủ để họ làm thành những nhiệm mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đức Chúa Trời đáp rằng hãy đặt để trong lòng họ Con Ngài. Đối với Cơ Đốc nhân, không thể nào được đầy dẫy mức độ tình yêu này mà lại không tham gia vào sứ mạng cùng với Đức Chúa Trời.

   Bạn sẽ không thể nào chăn dắt được người mà Đức Chúa Trời sai bạn nếu bạn không có tình yêu của Ngài. Bạn không thể tha thứ hoặc đi thêm một dặm nữa với những người khác hoặc hy sinh cho những người khác nếu trước hết bạn không được đổ đầy bằng tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Hãy nỗ lực tìm biết Cha và tình yêu vô hạn của Ngài; rồi để Con Ngài yêu thương người khác qua bạn!

"Cha công chính ơi, thế gian không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người nầy biết rằng Cha đã sai Con đến. Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và Con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa." (Giăng 17:25-26 VIE2010)

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài