Kinh Thánh bằng hình ảnh

Bạn có biết Dầu Thánh được pha chế như thế nào, hương liệu gì, và sẽ được sử dụng vào việc gì không?

Dầu thánh (Xuất Ai cập ký 30:22-33)

22Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 23“Con hãy thu thập các hương liệu tốt nhất gồm: sáu ký mộc dược nước, hương nhục quế bằng nửa số đó, tức ba ký, và ba ký hương xương bồ; 24sáu ký quế bì, đều theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh, và bốn lít dầu ô-liu. 25Con hãy dùng các hương liệu đó, pha chế theo nghệ thuật hòa hương thành một thứ dầu thánh. Đó là dầu xức thánh. 26Rồi con lấy dầu đó xức cho Lều Hội Kiến và Hòm Chứng Ước, 27bàn thờ và các dụng cụ, chân đèn và các dụng cụ, bàn thờ xông hương, 28bàn thờ tế lễ thiêu và các dụng cụ, bồn rửa và chân bồn. 29Con sẽ giữ các vật nầy trong sự thánh khiết để chúng trở nên rất thánh; bất cứ vật gì chạm đến đều sẽ được thánh. 30Con cũng hãy xức dầu cho A-rôn và các con trai người, cung hiến họ để họ phục vụ Ta trong chức tế lễ. 31Con cũng hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Với Ta, đây là dầu xức thánh qua mọi thế hệ. 32Không được đổ dầu nầy trên xác thịt loài người và cũng không được pha chế một thứ dầu nào khác theo công thức nầy. Dầu nầy là thánh và cũng sẽ thánh đối với các con. 33Bất cứ ai pha chế một thứ dầu giống như vậy hoặc đem dầu ấy xức cho người ngoài đều sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.’”

Holy-Oil-1

 

Holy-Oil-2

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài