Video Thánh Kinh trực quan

Là những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta phải làm nhân chứng cho Ngài. Đến với một thế giới đang dấy loạn nghịch lại Đức Chúa Trời không phải là chuyện dễ dàng. Hãy can đảm lên! Bởi vì công khó của bạn sẽ không trở nên vô ích đâu! Đức Chúa Trời đang thống trị mọi sự. Một ngày nào đó, tất cả các bậc cầm quyền và mọi thế lực, quyền lực ở thế gian này sẽ phải đầu phục Ngài. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng đời sống bạn đến với những người khác và làm vinh hiển Ngài.

Xem bài đọc

Xem thêm

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài